For fullstendig personvernærklæring, klikk HER.

Personopplysningar

Personopplysningar er opplysningar og vurderingar som kan knytast til ein enkeltperson, for eksempel namn, e-postadresse, telefonnummer og fødselsdato.

Om oss

Vestnesavisa AS er ansvarleg for innhaldet på vestnesavisa.no, medan Hamar Media AS er ansvarleg for det tekniske.

Vi (altså Vestnesavisa AS og Hamar Media AS) behandlar naturlegvis alle personopplysningar i samsvar med det norsk regelverket, blant anna personopplysningsloven med forskrift og marknadsføringslova.

Personvernerklæring

Dokumentet du no les beskriv korleis vi samlar inn, bruker og deler personopplysningar. For fullstendig og juridisk bindande tekst, sjå Personvernerklæringa.

Vi behandlar personopplysningar for å administrere ditt kundeforhold, handtere bestillingar og betalingar, svare deg på spørsmål, informere deg om endringar, med meir.

Innsamling av personopplysningar

Personopplysningane får vi frå deg når du registrerer deg som kunde (eventuelt frå den som bestilte abonnementet), gjennom informasjonskapslar (cookies) om korleis du bruker nettsidene våre og frå tredjepart.

Eksempel på informasjon som kan bli samla inn er namn, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, tekniske opplysningar om datamaskina/nettbrettet/telefonen din, operativsystem, nettlesar, IP-adresse, geografisk plassering og brukaråtferd.

Desse personopplysningane kan brukast til å tilpasse, forbetre og vidareutvikle våre redaksjonelle og kommersielle tenester, og for å gi auka verdi for den enkelte brukar.

Avtalar

Vi deler dine opplysningar med våre samarbeidspartnarar dersom det er naudsynt.

Personvernerklæringa gjeld ikkje tredjeparts nettstadar. Vi (altså Vestnesavisa AS og Hamar Media AS) tar ikkje ansvar for behandlinga av personopplysningane på desse nettstadene, men vi inngår avtalar for å sikre at personopplysningane blir handtert i samsvar med gjeldande regelverk.

Dine opplysningar vil kunne bli utlevert i lovpålagte tilfelle, som ledd i betalingsinnkreving (inkasso), regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg frå relevant offentleg myndigheit.

Dele på Facebook o.l.

Du kan dele informasjon frå vestnesavisa.no for eksempel med delingsknappen for Facebook. Ver merksam på at nettlesaren din overfører data og personopplysningar til det sosiale mediet. Vi har ingen kontroll med eller ansvar for korleis sosiale media bruker personopplysningar dei samlar inn.

Tryggleik

Vårt tryggleiksarbeid omfattar blant anna arbeid med IT-infrastruktur, opplæring av personell, rutinar, risikovurdering og sikring av lokale og utstyr.

Alle betalingstransaksjonar blir kryptert med teknologi som held industristandard. Det er ditt ansvar å oppbevare passord slik at ikkje uvedkomande får tilgang til kontoen.

Lagring og sletting

Vi oppbevarer personopplysningane så lenge du har ein aktiv konto, så lenge opplysningane er nødvendige eller inntil 6 månadar etter oppseiing av abonnementet. Deretter blir personopplysningane sletta.

Du kan når som helst be om innsyn i personopplysningane vi har lagra om deg. Du har rett på å få dei retta eller sletta dersom du ber om det.

Av sikkerheitsmessige og regnskapsmessige årsaker oppbevarer vi visse opplysningar om betalingstransaksjonar lengre enn 6 månadar.

Vi kan sperre tilgang til ein konto dersom vi har grunn til å mistenke bedrageri eller brot på brukarvilkåra. I slike tilfelle tar vi atterhald slik at vi kan lagre informasjon om kontoen i lengre tid for å hindre nye brot på vilkåra.

Informasjonskapslar

Vi bruker informasjonskapslar («cookies») og anna teknologi som loggar din aktivitet og bruksmønster på vestnesavisa.no.

Vi bruker informasjonskapslar for at du skal sleppe å logge inn på nytt, for at du skal få dei same innstillingane som i førre økt og at du skal få mest mogleg relevant informasjon.

Informasjonskapslar er tekstfiler som vestnesavisa.no lagrar på datamaskina di. Filene kan berre lesast av oss og av deg sjølv. Du kan hindre at informasjonskapslar blir lagra på datamaskina ved å gjere nokre innstillingar i nettlesaren, men det vil kunne påverke funksjonalitet og brukaropplevinga.

Google

Vi bruker tenester levert av Google for annonsestyring og analyse. Du kan velje å reservere deg mot innsamling og analyse av data gjennom Google Analytics ved å laste ned Google Analytics opt-out browser add-on. Du finn meir informasjon om annonsetenestene frå Google på https://privacy.google.com/how-ads-work.html. Dersom du har ein Google-konto har du også moglegheit til å endre personlege annonseinnstillingar på myaccount.google.com.

Adform

Adform brukast til å levere tilpassa marknadsføringskampanjar. Adform hentar data til brukarstatistikk, for eksempel talet på visningar og klikk på annonsar. Adform samlar ikkje personleg identifiserbare data frå ditt besøk til sine domene, anna enn informasjon som du frivillig leverer.

Facebook

Vi bruker informasjonskapslar og lignende teknologi for å vise annonser på og utanfor Facebook sine tenester. Du kan justere annonseinnstillingane dine.